Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepassing en goedkeuring algemene voorwaarden

 • De bestelling en verkoop van juwelen of producten via www.infinitihandgemaakt.be wordt U aangeboden door Jessica Wijnands, deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van de verkoper.
 • De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en -gerealiseerd via de webshop www.infinitihandgemaakt.be of andere overeenkomsten tot stand gekomen via de webshop.
 • Door het plaatsen van een bestelling via www.infinitihandgemaakt.be verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
 • Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 • Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van infiniti worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door infiniti ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Het aanbod

 • Alle aanbiedingen van infiniti zijn vrijblijvend en infiniti behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van infiniti zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 • Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3 – De overeenkomst

 • Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling bij infiniti. Infiniti is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt infiniti dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 • Je hebt het recht om je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Je krijgt het volledige orderbedrag terugbetaald. Enkel de verzendkosten zijn voor uw rekening.

Indien u gebruikt maakt van het herroepingsrecht, houdt u best rekening met volgende aandachtspunten:

 • De artikelen dienen in de originele staat teruggestuurd worden.
 • De kosten van het terugsturen zijn voor eigen rekening. Uitgezonderd als infiniti een foute levering gestuurd heeft.
 • De retour gestuurde artikelen worden niet teruggenomen indien ze gedragen, beschadigd zijn of als je zelf de schade wou herstellen.
 • Gepersonaliseerde artikelen en artikelen met korting kunnen niet geretourneerd of geruild worden;
 • Wij ruilen geen artikels in voor een andere kleur. Zorg dus dat je zeker bent van je keuze bij het bestellen.
 • Items die buiten de retourtijd van de 14 dagen vallen, nemen wij niet in retour.

Stuur ons alvast een e-mail om te laten weten dat u retourneert. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 5: De Prijs

 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • Infiniti behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
 • Alle bestelde artikelen via de webshop blijven in het bezit van infiniti tot dat de betaling doorgevoerd en ontvangen is.

Artikel 6 – Conformiteit en Garantie

 • Onze artikelen zijn handgemaakt. Mocht er toch iets mis blijken te zijn met het artikel, kan de klant dit binnen de 14 dagen na ontvangst terugsturen of bezorgen aan infiniti. Indien mogelijk zal het kosteloos hersteld worden. Na de periode van 1 maand, worden de juwelen enkel hersteld tegen een vergoeding. Gelieve eerst contact op te nemen per mail zodat er gekeken kan worden of de nodige onderdelen nog beschikbaar zijn. Indien u akkoord gaat met de herstelling en voorgestelde kostprijs hiervan, kan u ons het juweel opsturen of bezorgen. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Er is geen garantie op de verkleuring van metalen onderdelen. Deze verkleuring is natuurlijk en afhankelijk van de zuurtegraad van de huid. Om verkleuring en beschadiging tegen te gaan, zorgt u er best voor dat de juwelen niet in contact komen met water of detergenten, de juwelen uitdoet alvorens te gaan slapen, parfums vermijdt en altijd goed bewaard.
 • De garantie geldt niet indien:
 • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen zoals eerder vermeld.

Artikel 7 – Levering en uitvoering

 • Infiniti zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • De juwelen worden met de hand gemaakt en dat vraagt uiteraard enige tijd wanneer wij het juweel niet meer op voorraad hebben.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Infiniti zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de 7 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 1 week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal infiniti zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument heeft de keuze om het vervangend artikel al dan niet te aanvaarden.
 • Infiniti voorziet een samenwerking met verschillende koerierdiensten, dit zowel voor België alsook andere landen. Infiniti biedt de mogelijkheid om een artikel te verzenden via brievenpost (zonder verzekering) of via pakketpost (met Track&Trace). De klant is op de hoogte dat je bij brievenpost de verzending niet kan opvolgen. Infiniti is niet aansprakelijk voor verloren gaande brievenpost.

Artikel 8 – Betaling

 • Infiniti  werkt om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers. Betalingen worden verwerkt via het beveiligd systeem van Mollie, Paypall en Stripe. Ook kan u ervoor kiezen om te betalen via overschrijving of cash.
 • Het online betalen gebeurt via een  gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet. Hierdoor wordt de mogelijkheid van het verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens tot een minimum beperkt. Hiermee menen we dat alle mogelijke en relevante voorzorgen genomen zijn. Infiniti  handelt als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Mogelijke identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen infiniti worden ingeroepen.
 • Infiniti verbindt zich ertoe om naar best vermogen de veiligheid van de gebruiker van de webshop te garanderen, doch kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade door het gebruik van de webshop en in het bijzonder voor schade aangericht door derden die misbruik zouden maken van de website of het betalingssysteem.

Artikel 9 – Klantendienst

 • De klantendienst van infiniti is best bereikbaar via e-mail op info@infinitihandgemaakt.be. Ook bereikbaar op het telefoonnummer +32 468 12 49 55 of per post op het volgende adres: infiniti, Solferinostraat 23, 2040 Berendrecht. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, niet-geplande ziekenhuisopname, overlijden, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 11 – Privacy 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Infiniti heeft geen toegang tot uw paswoord.